Hopp til innhold

Klikk og hent innen 30 minutter

Hjemlevering 3-7 dager

30 dagers åpent kjøp

Gratis retur i butikk

Produksjon

Vi vet at produksjon av sko kan påvirke miljøet vårt negativt, og derfor jobber vi hardt og målrettet for å minimere den negative påvirkningen. Utfordringene vi møter i skoindustrien er mange og komplekse. Vi tror at ved å møte disse med åpenhet, fokus på utvikling og forbedringer, vil det hjelpe oss i arbeidet med å møte morgendagens krav.

Før vi begynner å arbeide med en ny leverandør eller fabrikk gjør vi en evaluering for å sikre at leverandøren vil være i samsvar med våre retningslinjer og krav. Vi skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden.

Alle våre leverandører er pålagt å følge etiske retningslinjer som stiller krav til arbeidsforhold som lønn, sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidstid og mer. Vi kontrollerer fabrikkene regelmessig, med både interne kontroller og tredjepartsinspeksjoner utført av uavhengige kontrollører. Kontroller gjennomføres både med og uten forvarsel.

Vår Code of Conduct er vårt viktigste rammeverk for etikk og beskriver forventninger, forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre. Eurosko Norges Code of Conduct finner du her: (Link til code of conduct)

 

Åpne lister

Vi var en av de første skoimportører i Skandinavia som valgte å være åpne om verdikjeden vår, og publiserte så tidlig som i 2014 en liste over de produsenter som produserer våre importvarer.

De siste årene har vi sett en økende fokus på konsekvensene fremstilling av lær til produkter har på arbeidere og miljø, og som et neste ledd i prosessen publiserte vi vår garveriliste i 2016. Denne listen omfatter leverandører som Euro Sko Norge AS bruker til produksjon av egne merkevarer. Siden leverandørkjeden endres fra tid til annen, for å gjenspeile virksomhetens behov, kan avvik forekomme. Leverandørlisten blir oppdatert jevnlig.

Vi har bygget sterke, strategiske bånd med våre leverandører, slik at vi med trygghet kan offentliggjøre navnene deres og plassering. Vi håper offentliggjøringen av listen fremmer deling, samarbeid og bærekraftig produksjon på en måte som kan forbedre arbeidsforholdene og ytterligere beskytte rettighetene for arbeiderne på fabrikk.

 

Leverandørlisten finner du her: ESN Leverandørlister 2023

Garverilisten finner du her: ESN Garveriliste 2023

 

Production

We know that the production of shoes can have a negative impact on our environment, which is why we work hard and purposefully to minimise the negative impact. The challenges we face in the shoe industry are many and complex. We believe that addressing these with openness, a focus on development and improvements will help us in our work to meet the demands of tomorrow.

Before we start working with a new supplier or factory, we carry out an evaluation to ensure that the supplier meets our guidelines and requirements. We strive to build long-term relationships with suppliers that show a particular willingness and ability to work on positive development in the supply chain.

All our suppliers are required to follow ethical guidelines that set requirements for working conditions such as pay, workplace safety, working hours and more. We check the factories regularly, with both internal checks and third-party inspections carried out by independent inspectors. Checks are carried out both with and without prior notice.

Our Code of Conduct is our most important ethical framework and describes expectations, obligations and requirements for how we should behave. Eurosko Norway's Code of Conduct can be found here: (link)

 

Open lists

We were one of the first shoe importers in Scandinavia to choose to be transparent about our value chain, and as early as 2014 published a list of the manufacturers that make the products we import.

In recent years, we have seen an increasing focus on the consequences the production of leather for products has on workers and the environment, and as a next step in the process we published our tannery list in 2016. This list covers suppliers that Euro Sko Norge AS uses for the production of its own brands. As the supply chain changes from time to time to reflect the needs of the business, departures from the list may occur. The supplier list is updated regularly.

We have built strong, strategic ties with our suppliers so that we can confidently publish their names and locations. We hope the publication of the list promotes sharing, collaboration and sustainable production in a way that can improve working conditions and further protect the rights of factory workers.

The supplier list can be found here: ESN Supplier list 2023

The tannery list can be found here: ESN Tannery list 2023